Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja Internet stranice

(dalje u tekstu: „Uvjeti korištenja“)

Informacije o trgovačkom društvu

Tvrtka:     PRIMAT - LOGISTIKA d.o.o.;
Sjedište:  Grad Zagreb,
Adresa:    Hrvatski Leskovac, Zastavnice 11,  Hrvatska
Broj telefona:   +385 (0)1 5551 255
E-mail:      info@primatlogistika.hr
Registar:   Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS:          080465981
OIB:           64645054565

Osobe ovlaštene za zastupanje:  Matej Dujmović - predsjednik uprave, Maja Štimac - član uprave, Kazimir Dujmović - član uprave, Bruno Dujmović - prokurist.

Značenje izraza navedenih u Uvjetima korištenja

„Društvo“ je trgovačko društvo PRIMAT – LOGISTIKA d.o.o., sa sjedištem na adresi Hrvatski Leskovac, Zastavnice 11, Grad Zagreb, Republika Hrvatska, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080465981, OIB 64645054565;

Internet stranica“ je internet stranica koja se nalazi na Internet adresi https://www.primatlogistika.hr/;

Korisnik“ je osoba koja koristi Internet stranicu u svrhu dobivanja informacija o pojedinom proizvodu te svaki posjetitelj Internet stranice;

Sredstva daljinske komunikacije“ sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i kupca mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta;

Elektronska komunikacija“ je posjećivanje Internet stranice od strane Korisnika. Elektronskom komunikacijom Korisnik prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su mu dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku;

Korištenje“ je pristup Internet stranici radi dobivanja informacija o sadržaju iste;

Opće odredbe Uvjeta korištenja
 1. Nositelj svih prava na Internet stranici je Društvo. Sve Korisnike koji pristupaju Internet stranici Društvo upućuje da se upoznaju s Uvjetima korištenja, a u slučaju postojanja nejasnoća u Uvjetima korištenja, Korisnik se može obratiti Društvu.
 2. Društvo upućuje Korisnike da se prije korištenja Internet stranicom upoznaju s ovim Uvjetima korištenja te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama koja im pripadaju, a u slučaju postojanja nejasnoća mogu se obratiti Društvu.
 3. Društvo je ovlašteno, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta korištenja i druge podatke vezane uz Internet stranicu kao i sav ostali sadržaj zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete Internet stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Društvo bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na Internet stranici.
 4. Društvo se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internet stranice ukoliko je šteta nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično kao kod drugih slučajeva za koje nije odgovoran Društvo. Također, Društvo je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internet stranice.
 5. Radi otvorene prirode Internet stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka Društvo ne jamči za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem Internet stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na Internet stranici. Društvo zadržava pravo pogreške u opisu i slici koje su postavljene prema informacijama od strane trećih osoba.
 6. Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.
 7. Na pravne osobe kao kupce ne odnose se odjeljci ovih Uvjeta korištenja o materijalnim nedostatcima Proizvoda, reklamaciji i pravu na jednostrani raskid. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.
Zahtjevi Korisnika

Korisnik ima pravo na postavljanje zahtjeva odnosno upita Društvu vezano za usluge koje Društvo pruža putem e-maila na e-mail adresu info@primatlogistika.hr.

Prijelaz rizika

Rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja proizvoda (stvari) prelazi s Društva na kupca u trenutku predaje tog proizvoda kupcu.

Cijena proizvoda

Na Internet stranici označena je veleprodajna cijena bez izraženog PDV-a.

Kada su kupci fizičke osobe (potrošači), cijena proizvoda iskazana je s pripadajućim PDV-om.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti odrediti cijenu nižu od redovne za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja, a što obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe.

Način plaćanja

Plaćanje u gotovini ili plaćanje pouzećem nije moguće.

Plaćanje proizvoda moguće je uplatom iznosa na račun:

 • [HR2223600001101694546] - ZABA ili
 • [HR6023900011100417716] – HPB.
Način dostave

Dostava se vrši prema izboru kupca/potrošača.

Kupac/potrošač može izabrati sljedeće načine dostave kupljenih proizvoda:

 • unutarnja dostava;
 • vanjske dostavne službe;
 • osobno preuzimanje.

Prilikom unutarnje dostave i osobnog preuzimanja proizvoda kupac potpisuje otpremnicu.

Ukoliko PRIMAT-LOGISITKA nije u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca. Kupac može odustati od narudžbe ili pričekati dok proizvod bude ponovno dostupan. Ukoliko PRIMAT-LOGISITKA nije u mogućnosti isporučiti proizvod u ugovorenom roku obavještava kupca koji mu je dužan ostaviti naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora o kupoprodaji.

Proizvodi će biti zapakirani i zaštićeni tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Preuzimanjem paketa potvrđujete da je paket primljen u ispravnom stanju. Iz tog razloga, preporučamo da pregledate paket pred dostavljačem (kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave), te ih odmah reklamirate dostavnom radniku koji je robu isporučio, odnosno odbijete preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga,  PRIMAT-LOGISITKA zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Odredbe o odgovornosti za materijalne nedostatke primjenjuju se samo u slučajevima kada je kupac fizička osoba (potrošač).

Kada je kupac pravna osoba, za njega ne vrijede pravila o odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatake.

 1. Materijalni nedostatak proizvoda (stvari) postoji:
 • Ako proizvod ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji;
 • ako proizvod nije prikladan za bilo koju posebnu namjenu za koju je potreban kupcu i s kojom je kupac upoznao Društvo najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je Društvo dalo pristanak;
 • ako proizvod nije isporučen sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili ako proizvod nije isporučen s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.

Osim prethodno navedenih materijalnih nedostataka materijalni nedostatak postoji i:

 • ako proizvod nije prikladan za upotrebu u svrhe za koje bi se proizvod iste vrste uobičajeno koristio, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje;
 • ako proizvod ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je Društvo stavilo na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora;
 • ako proizvod nije isporučen s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, uputama za instalaciju ili drugim uputama, čiji primitak kupac može razumno očekivati;
 • ako proizvod ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali Društvo ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju;
 • ako je proizvod nepravilno instaliran odnosno montiran, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavilo ju je Društvo ili osoba za koju on odgovara; ili
 • ako je proizvod za koji je bilo predviđeno da ga instalira odnosno montira kupac nepravilno instaliran odnosno montiran od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavilo Društvo ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavilo Društvo ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari.

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku ovlašten je:

1) zahtijevati od prodavatelja uklanjanje nedostatka,
2) zahtijevati od prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka,
3) zahtijevati razmjerno sniženje cijene,
4) izjaviti da raskida ugovor.

Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako prodavatelj nije uklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti,ako nedostatak postoji unatoč pokušaju prodavatelja da ga ukloni odnosno ako je prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora.

Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Pravne osobe nemaju ovo pravo.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Hrvatski Leskovac,Zastavnice 11, 10 000 Zagreb, ili putem e-maila  reklamacije@primatlogistika.hr u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora potrošač može elektronički ispuniti tako da klikne na  Obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora putem e-maila:

•    Ime, prezime, adresa kupca: ____________________________________
•    Kontakt: broj mobitela, telefona ili e-mail ____________________________________
•    Prima: PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o., Hrvatski Leskovac,Zastavnice 11, 10 251 Zagreb, broj telefona: (0)1 5551 255, e-mail: reklamacije@primatlogistika.hr.

•    Ja ____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam sljedeći ugovor: broj i datum narudžbe ____________________, broj i datum računa ____________________, datum primitka robe ____________________.
•    Datum ____________________
•    Potpis kupca (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru), ____________________.

Gornji primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora Kupac može kopirati i poslati nam e-mailom na reklamacije@primatlogistika.hr. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, e-mailom.

Također možete gornji primjerak obrasca isprintati, ispuniti i poslati nam na adresu: Hrvatski Leskovac,Zastavnice 11, 10 251 Zagreb.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja na adresu Hrvatski Leskovac,Zastavnice 11, 10 251 Zagreb, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

Troškove povrata proizvoda snosi potrošač. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije nositi, prepravljati, koristiti, skinuti zaštitnu foliju niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe.

U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom odnosno mora se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom prodavatelj će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti Kupca. U slučaju neslaganja, spor će riješiti mirnim putem ili u sudskom postupku.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima kada je:

 • u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
 • predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom;
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora, a trgovac mu je dostavio potvrdu sklopljenog ugovora;
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja usluge popravaka za koje se plaća cijena, a ugovor, čije ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, je ispunjen u potpunosti.
 Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova
 1. U slučaju eventualnog spora Društvo i Korisnik će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.
 2. Rješavanje sporova je moguće pred drugim centrima za mirenje.
 3. Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 9 siječnja 2016. godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ODR).
 4. Elektronska poveznica na Platformu za ODR:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR
Mogućnost dostave
Vrhunska kvaliteta
Brza isporuka
Servisna podrška

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke
Odbijam Prihvaćam sve PRIHVAĆAM